Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 04 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày đăng 04/05/2023 | 15:17  | View count: 92

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 4 năm 2023 để các cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 123/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Đắc Hùng(Xem tại đây)

2. Giấy phép số 124/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Huyền(Xem tại đây)

3. Giấy phép số 125/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Thanh và bà Trần Thị Thanh Tâm(Xem tại đây)

4. Giấy phép số 126/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Bùi Thị Bích(Xem tại đây)

5. Giấy phép số 127/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Ngô Đình Diệm và bà Phạm Thị Thanh Loan(Xem tại đây)

6. Giấy phép số 128/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Ngô Đình Diệm và bà Phạm Thị Thanh Loan(Xem tại đây)

7. Giấy phép số 129/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Phí Văn Vui(Xem tại đây)

8. Giấy phép số 130/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Võ Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Huệ, bà Hoàng Thị Duyên(Xem tại đây)

9. Giấy phép số 131/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Vũ Văn Như và bà Phan Thị Nhu(Xem tại đây)

10. Giấy phép số 132/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Hữu Tuấn và bà Vũ Thị Hoa(Xem tại đây)

11. Giấy phép số 133/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phạm Đình Khởi(Xem tại đây)

12. Giấy phép số 134/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Tài Điệp(Xem tại đây)

13. Giấy phép số 135/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Gắng(Xem tại đây)

14. Giấy phép số 136/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Chí Thanh và bà Nguyễn Thị Thủy(Xem tại đây)

15. Giấy phép số 137/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Vũ Huy Dũng và bà Đinh Thị Cúc(Xem tại đây)

16. Giấy phép số 138/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Lê Thanh Sơn và bà Vũ Thị Thanh(Xem tại đây)

17.Giấy phép số 139/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Lê Thị Thủy(Xem tại đây)

18. Giấy phép số 140/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trịnh Quang Pháp và bà Đinh Thị Mười(Xem tại đây)

19. Giấy phép số 142/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Tạ Thị Ngân(Xem tại đây)

20. Giấy phép số 143/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Thám(Xem tại đây)

21. Giấy phép số 144/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Trần Thị Tuyết Mai(Xem tại đây)

22. Giấy phép số 145/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Thanh(Xem tại đây)

23. Giấy phép số 146/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Phạm Thị Đông Yên và bà Phạm Thị Xuân Thanh(Xem tại đây)

24. Giấy phép số 147/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Vân(Xem tại đây)

25. Giấy phép số 148/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trịnh Hoàng Anh(Xem tại đây)

26. Giấy phép số 149/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Thế Tuấn(Xem tại đây)

27. Giấy phép số 150/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phí Đình An và bà Đức Thị Hà(Xem tại đây)

28. Giấy phép số 151/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phí Đình Quảng, bà Tiến Thị Mai(Xem tại đây)

29. Giấy phép số 152/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Đông Dương(Xem tại đây)

30. Giấy phép số 153/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Phong(Xem tại đây)

31. Giấy phép số 154/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Duệ(Xem tại đây)

32. Giấy phép số 155/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phan Văn Định và Bà Nguyễn Thị Ngọc(Xem tại đây)

33.Giấy phép số 156/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Thế Quảng(Xem tại đây)

34. Giấy phép số 157/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phạm Văn Hương và bà Nguyễn Thị Hiền(Xem tại đây)

35. Giấy phép số 158/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Đỗ Hữu Sơn(Xem tại đây)

36. Giấy phép số 161/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Tạ Duy Vượng(Xem tại đây)

37. Giấy phép số 162/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Đỗ Thiện Hưng(Xem tại đây)

38. Giấy phép số 164/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Quang Vinh, bà Hoàng Thị Duyên, bà Nguyễn Thị Hằng(Xem tại đây)

39. Giấy phép số 165/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Bùi Chí Dũng(Xem tại đây)

40. Giấy phép số 166/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Vũ Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh(Xem tại đây)

41. Giấy phép số167/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Hoàng Văn Hùng và bà Hoàng Thị Lan(Xem tại đây)

42. Giấy phép số 168/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Học và bà Lê Thị Kế(Xem tại đây)

43. Giấy phép số 170/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Vũ Văn Sang và bà Đỗ Thị Quỳnh Anh(Xem tại đây)

44.Giấy phép số 171/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Lam Sơn(Xem tại đây)

45. Giấy phép số 172/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Lý Ngọc Ngàn và bà Trần Thị Thoa(Xem tại đây)

46. Giấy phép số 173/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Quang Trường(Xem tại đây)

47. Giấy phép số 174/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Vương Văn Đức và bà Nguyễn Thị Lợi(Xem tại đây)

48. Giấy phép số 175/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Lê Văn Phúc(Xem tại đây)

49. Giấy phép số 176/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho à Đỗ Thị Ngát và ông Nguyễn Trọng Dưỡng(Xem tại đây)

50. Giấy phép số 177/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phan Thanh Sơn và bà Tô Kim Dung(Xem tại đây)

51. Giấy phép số 178/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Công Tho và bà Nguyễn Thị Thắng(Xem tại đây)

52. Giấy phép số179/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Đỗ Tuấn Giáp và ông Đỗ Văn Đức(Xem tại đây)

53. Giấy phép số 180/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Quang Thiện và bà Lê Thị Thuận(Xem tại đây)

54. Giấy phép số 181/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trần Đức Lâm(Xem tại đây)

55.Giấy phép số 182/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phạm Văn Toàn và bà Hà Thị Thùy(Xem tại đây)

56. Giấy phép số 183/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Thế Thìn(Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh