Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày đăng 28/04/2023 | 10:04  | View count: 53

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 3 năm 2023 để các cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 69/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Trần Xuân Đan(Xem tại đây)

2. Giấy phép số 70/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Tạ Duy Vi(Xem tại đây)

3. Giấy phép số 71/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Duy Lộc(Xem tại đây)

4. Giấy phép số 72/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Minh và bà Trần Thị Oan(Xem tại đây)

5. Giấy phép số 73/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Vương Tiến Hiệp và bà Chu Thị Thu Huyền(Xem tại đây)

6. Giấy phép số 74/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Yến(Xem tại đây)

7. Giấy phép số 75/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Vương Thị Đức(Xem tại đây)

8. Giấy phép số 76/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Vương Thế Tuyền(Xem tại đây)

9. Giấy phép số 77/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Trang và ông Nguyễn Bá Tuấn(Xem tại đây)

10. Giấy phép số 79/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Đại(Xem tại đây)

11. Giấy phép số 80/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Long(Xem tại đây)

12. Giấy phép số 81/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Đỗ Văn Nam(Xem tại đây)

13. Giấy phép số 82/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Viết Hào(Xem tại đây)

14. Giấy phép số 83/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Lê Văn Phong(Xem tại đây)

15. Giấy phép số 84/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trần Ngọc Khảm và Lê Thị Thu Hương(Xem tại đây)

16. Giấy phép số 85/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trịnh Đô Nghiêm và bà Nguyễn Thị Toan(Xem tại đây)

17.Giấy phép số 87/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Đình Phương(Xem tại đây)

18. Giấy phép số 90/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Vương Kim Cúc(Xem tại đây)

19. Giấy phép số 91/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Công Trường(Xem tại đây)

20. Giấy phép số 92/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Hữu Tiến và bà Nguyễn Thị Yến(Xem tại đây)

21. Giấy phép số 93/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Ngô Anh Tuấn và bà Trần Thị Thủy(Xem tại đây)

22. Giấy phép số 94/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trần Ngọc Hiếu và bà Vũ Thi Giang(Xem tại đây)

23. Giấy phép số 97/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Đình Tùng(Xem tại đây)

24. Giấy phép số 99/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Lã Văn Trường và bà Hoàng Thị Kim Dung(Xem tại đây)

25. Giấy phép số 100/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Minh(Xem tại đây)

26. Giấy phép số 101/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Phóng và bà Nguyễn Thị Thanh(Xem tại đây)

27. Giấy phép số 102/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Trần Thị Phương(Xem tại đây)

28. Giấy phép số 103/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Bùi Thị Tình(Xem tại đây)

29. Giấy phép số 104/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Hiên và ông Hoàng Văn Oanh(Xem tại đây)

30. Giấy phép số 105/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Phóng và bà Nguyễn Thị Thanh(Xem tại đây)

31. Giấy phép số 106/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Tiến(Xem tại đây)

32. Giấy phép số 107/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Trịnh Thị Huyền(Xem tại đây)

33.Giấy phép số 108/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Bình(Xem tại đây)

34. Giấy phép số 109/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Thọ(Xem tại đây)

35. Giấy phép số 110/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Lê Thị Hà(Xem tại đây)

36. Giấy phép số 111/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Lê Thị Hồng(Xem tại đây)

37. Giấy phép số 112/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Lê Hồng Dũng(Xem tại đây)

38. Giấy phép số 113/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Tạ Nguyễn Long(Xem tại đây)

39. Giấy phép số 114/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Hiên(Xem tại đây)

40. Giấy phép số 115/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Duy Mạnh và bà Nguyễn Thị Thanh Nhã(Xem tại đây)

41.Giấy phép số 116/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phí Đức Sơn và bà Lê Thị Hằng(Xem tại đây)

42. Giấy phép số 117/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Dần(Xem tại đây)

43. Giấy phép số 118/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Trần Thị Thu Hà(Xem tại đây)

44. Giấy phép số 119/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Hoàng Chung và bà Nguyễn Thị Trang(Xem tại đây)

45. Giấy phép số 120/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Bùi Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Hồng Thái(Xem tại đây)

46. Giấy phép số 121/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Phúc(Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh