Kinh tế - chính trị

UBND huyện nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện một số Chương trình toàn khóa của Huyện ủy giai đoạn 2020-2025
Ngày đăng 10/03/2023 | 14:30  | View count: 142

Sáng 10/3, UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến nghe BCĐ các Chương trình báo cáo (Dự thảo) kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực Chương trình số 04-CTr/HU về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; Chương trình số 06-CTr/HU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025; Chương trình số 07-CTr/HU về cải cách hành chính huyện giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ các Chương trình dự, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí UV BTV Huyện ủy là thành viên BCĐ các Chương trình; thành viên BCĐ các Chương trình và điểm cầu 20 xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình số 04 của Huyện ủy Hoài Đức về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội trên địa bàn huyện được các phòng, ban, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung quyết liệt nhằm đáp ứng tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành quận và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quán triệt, tuyên truyền về nội dung của Chương trình được tăng cường; phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tham gia trong phát triển cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, đến nay một số chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức như chỉ tiêu về quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới đối với các xã có phần lớn dịch tích nằm ngoài vùng phát triển đô thị; 100% Trạm Y tế các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia; một số công trình hạ tầng giao thông khung của huyện đã cơ bản hoàn thành bao gồm tuyến đường Vành đai 3.5; tuyến đường đê Tả Đáy; hoàn thiện thủ tục 04 tuyến đường giao thông khung... Các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như trường học, y tế, nhà văn hóa, chợ dân sinh được xây dựng, dần đáp ứng nhu của nhân dân. Huyện triển khai hiệu quả cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về giữ gìn, bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan, cảnh quan đô thị. Nhiệm vụ thực hiện Đề án quận, phường được đặc biệt chú trọng và triển khai thực hiện đồng bộ. Huyện duy trì, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị. Bên cạnh đó, công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện đang được tích cực triển khai; nhận được sự ủng hộ từ phía người dân đã góp phần đạt kết quả cao trong giải phóng mặt bằng, di chuyển mộ chí và triển khai các thủ tục về dự án tái định cư.

Đ/c Phùng Bá Nhân – HUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Chương trình 04

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Chương trình 06 của Huyện ủy Hoài Đức về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng luôn được huyện chú trọng, triển khai thực hiện. Đến nay, huyện đã hoàn thành 09/24 chỉ tiêu Chương trình đề ra. Cụ thể, huyện luôn quan tâm, đầu tư phát triển văn hóa; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng cường nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Quan tâm, chăm lo xây dựng văn hóa trong các cơ quan Đảng, nhà nước và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm. Tính đến hết năm 2022, số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đạt 91%; thôn, làng văn hóa đạt 94,8%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 95%. Toàn huyện hiện có 130 nhà văn hóa, với 119 nhà văn hóa đạt chuẩn. Công tác đặt tên đường phố thường xuyên được quan tâm. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; phát triển du lịch; phát triển thông tin truyền thông, thể dục thể thao được chỉ đạo kịp thời. Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, trong đó công tác hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù được chú trọng; tăng cường các biện pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn huyện; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định. Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND huyện đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế 18 người, thực hiện luân chuyển vị trí công tác 32 nhân viên kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 06 công chức địa chính – xây dựng, 05 công chức tài chính – kế toán cấp xã. Duy trì tốt công các tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia về y tế; các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn phát triển nhanh cả về số và chất lượng với 236 cơ sở hành nghề dược (23 nhà thuốc, 213 quầy thuốc) và 95 cơ sở hành nghề y. Gắn liền với đó là thường xuyên bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tư tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu và tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện các Quy tắc ứng xử; phát huy hiệu quả của quy ước, hương ước và các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đ/c Nguyễn Văn Thuận – Trưởng phòng Văn hóa &Thông tin huyện báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Chương trình số 06

Đối với kết quả thực hiện Chương trình số 07 về cải cách hành chính, trong gian đoạn 2020-2023 công tác cải cách hành chính được huyện quan tâm, đẩy mạnh. UBND huyện đã ban hành 01 Nghị quyết; 01 Chỉ thị, 08 Quyết định, 61 Kế hoạch và 19 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tổ chức 156 lượt kiểm tra, 21 cuộc giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, các xã, thị trấn. Công tác cải cách thể chế được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, huyện xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu giao dịch hành chính của các cá nhân, doanh nghiệp. Theo đó, huyện niêm yết, công khai 100% thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện và trên các trang mạng xã hội chính thống của huyện; chỉ đạo duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được thuận lợi. Đến nay, toàn huyện đã giải quyết 192.084 hồ sơ (giải quyết đúng và trước hạn 188.387 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,08%). Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (hết tháng 02/2023 có 303 hồ sơ cấp huyện, 40 hồ sơ cấp xã). Thực hiện tốt công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện 03 Chương trình của Huyện ủy, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, các bản báo cáo cần làm nổi bật hơn nữa những kết quả, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong đó, cần bổ sung, nhấn mạnh kết quả ở một số lĩnh vực như: công tác quy hoạch; chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia; cấp nước sạch, chiếu sáng, vệ sinh môi trường; công tác quản lý chung cư; chuyển đổi số Quốc gia; cải cách hành chính; Đề án xây dựng quận, phường;...Đồng thời, thông qua việc đánh giá kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ, cần chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, từ đó có những kiến nghị, đề xuất điều chỉnh; xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ cơ quan tổ chức thực hiện, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phải hoàn thành 100% nội dung các Chương trình.

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ các Chương trình phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ các Chương trình ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình của Huyện ủy về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội trên địa bàn huyện; phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và cải cách hành chính, huyện đã đạt được một số kết quả nhất định.

Về giao nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình 04, 06, 07 của Huyện uỷ bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình, Nghị quyết toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện, từ đó rà soát, đánh giá đúng, đầy đủ, chi tiết kết quả sơ kết triển khai thực hiện giữa nhiệm kỳ. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị kịp thời bổ sung, hoàn thiện nội dung 03 bản báo cáo và tổ chức rà soát, kiện toàn thành viên BCĐ các Chương trình nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh