Kinh tế - chính trị

Thông báo Thư mời đấu giá
Ngày đăng 01/08/2017 | 05:14  | View count: 415

Quyền sử dụng đất đối với 68 thừa đất Khu Cổng Đông xã Đắc Sở; 10 thử đất vị trí khu X3 xã Đắc Sở và 01 thửa đất khu Chéo đường tàu xã La Phù, huyện Hoài Đức theo phương án phê duyệt tại Quyết định số 6135/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

THÔNG BÁO THƯ MỜI ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 68 thừa đất Khu Cổng Đông xã Đắc Sở; 10 thử đất vị trí khu X3 xã Đắc Sở và 01 thửa đất khu Chéo đường tàu xã La Phù, huyện Hoài Đức theo phương án  phê duyệt tại Quyết định số 6135/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

 

H ồ S ơ m ời tham gia  đ ấu gi á quy ền s ử d ụng  đât

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh