Cải cách hành chính

Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện những tháng cuối năm 2023
Ngày đăng 20/09/2023 | 04:10  | View count: 97

Trong 8 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Công tác tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được thực hiện kịp thời trên cơ sở bám sát Kế hoạch CCHC của Thành phố, qua đó bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực hiện. Phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, kịp thời thích ứng với tình hình thực tiễn. Đồng thời, các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn quyết liệt khắc phục những khó khăn, vướng mắc liên quan đến CCHC, nhất là thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ phận một cửa UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết 3.899 hồ sơ, với 3.887 hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn; 12 hồ sơ quá hạn. 100% Bộ phận một cửa trên địa bàn huyện đồng bộ áp dụng hình thức thanh toán tiền phí, lệ phí không dùng tiền mặt đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch hành chính. Nổi bật, tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ BCCI của huyện cao, với 2.900 hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND huyện và 225 hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND xã, thị trấn. Tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC đạt gần 99%. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được triển khai quyết liệt, theo chỉ đạo, đạt 88,29%. Bên cạnh đó, huyện triển khai toàn diện các nội dung về cải cách thể chế, cải cách tài chính công, cải cách chế độ công vụ, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số... Bộ máy hành chính các cấp đã được sắp xếp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng chính quyền điện tử đã có bước phát triển về hạ tầng, sử hiệu quả các phần mềm dùng chung vào quản lý và chỉ đạo điều hành. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra, giám sát CCHC tiếp tục được chú trọng,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để cải thiện chỉ số CCHC trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đánh giá đúng, đủ, chi tiết kết quả CCHC những tháng đầu năm, trong 4 tháng cuối năm 2023, UBND huyện đề ra các phương hướng, nhiệm vụ sau:

Một là: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung xây dựng các giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Hai là: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 28/12/2020 về Cải cách hành chính huyện Hoài Đức giai đoạn 2020-2025. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023, đánh giá kết quả đạt được, triển khai các giải pháp hoàn thành tốt công tác CCHC của huyện những tháng cuối năm. Thực hiện các giải pháp nâng cao bền vững các tiêu chí của huyện đã được Thành phố đánh giá cao; đồng thời triển khai khắc phục quyết liệt các hạn chế, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 và các năm tiếp theo của huyện Hoài Đức.

Ba là: Tham mưu Huyện Ủy ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Hoài Đức đến năm 2025.

Bốn là: Triển khai kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; xác định chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2023. Tiếp tục tổ chức hiệu quả  cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC năm 2023.

Năm là: Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai các nội dung công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời Bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC huyện, xã, thị trấn. Quan tâm kiện toàn, chấn chỉnh tổ chức, nhân sự của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện, xã, thị trấn. Tập trung thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo quy định, không để hồ sơ chậm muộn, đồng thời tăng cường việc thực hiện DVC trực tuyến toàn trình trong giải quyết TTHC.

Sáu là: Không ngừng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức chính trị vững vàng; có năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ làm tốt công tác tham mưu, tăng cường khả năng phối hợp trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ: điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động theo tháng, quý, năm. Đồng thời thực hiện tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân làm tốt.

Bảy là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tư tưởng, ý nghĩa quan trọng của công tác cải cách hành chính tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tâm nhân dân trong huyện để mọi người thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước vững mạnh và trong sạch, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân; mở rộng đa dạng các hình thức và chủ động trong việc xin ý kiến, tiếp thu ý kiến, của nhân dân tham gia đóng góp cho công tác cải cách hành chính tại Huyện; đa dạng hóa tuyên truyền về hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến để người dân thực hiện nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tám là: Tăng cường hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; thực hiện có hiệu quả các kết luận sau thanh tra, kiểm toán.

Chín là: Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm và hiệu quả việc lấy ý kiến người dân, tổ chức để kịp thời nắm bắt và phân công người giải quyết ngay những bức xúc của người dân, tổ chức.

Mười là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, từng bước xây dựng cơ quan, đơn vị tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh