Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực: Giáo dục trung học; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày đăng 06/06/2023 | 08:54  | View count: 50

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục thường xuyên; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lĩnh vực đào tạo với nước ngoài; lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ngày 05/6/2023, UBND huyện ban hành thông báo số 2404/TB-UBND về việc niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực: Giáo dục trung học; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, UBND huyện thông báo thực hiện 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 và Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội các lĩnh vực Giáo dục trung học; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.(Xem chi tiết Thông báo)

UBND huyện thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh