Cải cách hành chính

UBND huyện chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác Cải cách hành chính
Ngày đăng 06/06/2023 | 14:10  | View count: 84

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 16/7/2022 của UBND huyện về khắc phục hạn chế, cải thiện, nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 và những năm tiếp theo của huyện Hoài Đức. Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hạn chế của công tác Cải cách hành chính, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế gây ảnh hưởng chung đến kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của huyện. Để công tác Cải cách hành chính đạt kết quả tốt nhất, UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đề nghị phòng Nội vụ huyện phối hợp với phòng Kinh tế huyện tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến công tác Cải cách hành chính. Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức, công chức xã theo quy định. Tăng cường kiểm tra công vụ, trong đó cần tập trung những nội dung về công tác Cải cách hành chính, nhất là đối với những đơn vị còn tồn tại, đề xuất biện pháp xử lý. Phối hợp với các cơ quan tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng về công tác Cải cách hành chính.

Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gắn với kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính). Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy trình nội bộ. Kiểm tra giám sát việc sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành tập trung Thành phố Hà Nội, Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố, Hệ thống 1 của dùng chung 3 cấp; Hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ UBND Thành phố giao. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện quy trình nội bộ của các cơ quan, đơn vị, gửi báo cáo Thành phố theo đúng yêu cầu tại Kế hoạch của Thành phố. Triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tham mưu giải pháp tăng tỷ lệ giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn chú trọng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về Thủ tục hành chính theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin mở rộng các hình thức thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, phối hợp tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến công tác cải cách hành chính; tăng cường tham mưu các giải pháp mới trong các tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được sự tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Phòng Tư pháp tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước huyện; nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công dân, tổ chức.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; tăng thu nhập cho CBCCVC, đảm bảo điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ với CBCCVC; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên 100%. Tổ chức thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ; thực hiện thu ngân sách hàng năm của huyện theo kế hoạch được Thành phố giao.

Phòng Kinh tế chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 900:2015 vào hoạt động quản lý; áp dụng ISO 9001:2015 trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính và thực hiện tiêu chuẩn trong ISO trong hoạt động.

Thanh tra huyện kiểm tra giám sát việc sử dụng Hệ thống đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo dùng chung thành phố Hà Nội.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai ngày Kế hoạch khắc phục của UBND huyện nhầm nang cao trách nhiệm trong công tác Cải cách hành chính, từng bước nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tại đơn vị  mình.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh